Privaatsuspoliitika

1. Mõiste

Käesolev Privaatsuspoliitika (edaspidi – Privaatsuspoliitika) aitab mõista, milliseid andmeid ettevõte Astro Clima OÜ (registrikood 12959400, aadress Toompuiestee 21, Tallinn, Eesti 10137) (edaspidi nimetatud Astro Clima OÜ) läbi oma kodulehe aadressiga https://www.klimor.ee (edaspidi nimetatud koduleht) kogub, miks Astro Clima OÜ neid kogub ja mida nendega teeb.

2. Kohustuslikkus

Kõik kodulehe külastajad peavad selle Privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi lugema. Juhul, kui kodulehe külastajale mõni Privaatsuspoliitika osa ei meeldi, on tal võimalus kodulehelt lahkuda. Kui ta seda ei tee, siis hilisemaid pretensioone ei ole külastajal õigus Privaatsuspoliitika ja kodulehe kasutamise kohta esitada.

3. Kogutav teave ja andmed. Isikuandmete kasutamine ja muud töötlemise tingimused

Astro Clima OÜ võib saada, koguda, talletada, kasutada ja muud moodi töödelda isikuandmeid seoses allpool toodud tegevustega ning järgmistel eesmärkidel:

3.1. Pakkumise tegemisel või kliendilepingu sõlmimisel

Astro Clima OÜ või Astro Clima koostööpartner võib töödelda isikuandmeid seoses kliendilepingu täitmisega (äriühingu kontaktisiku või füüsilisest isikust kliendi täisnimi, isikukood, sünniaeg, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, areldusarve number jne).

3.2. Toodete või teenuste kättetoimetamisel

Astro Clima OÜ või Astro Clima koostööpartner võib kontrollida toote või teenuse kättetoimetamisel toodet või teenust vastuvõtva isiku isikusamasust, et veenduda, et vastuvõtval isikul on volitus, toode või teenust vastu võtta või protokollida isikut tõendava dokumendi alusel vastuvõtva isiku isikuandmed.

3.3. Liisingute ja pankadega seoses toote või teenuse osutu finantseerimisega

Astro Clima OÜ võib edastada Kliendi vastaval tahteavaldusel pangale, liisingut pakkuvale teenuse osutajale vajalikud isikuandmed (eelkõige äriühingu kontaktisiku või füüsilisest isikust kliendi täisnimi, isikukood, sünniaeg, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, areldusarve number).

3.4. Toetuste taotlemine, haldusorganitega suhtlemine

Astro Clima võib edastada Kliendi vastava tahteavalduse alusel või iseseisvald esitada andmeid toetuste saamise, statistilisel või aruandlus eesmärgil toetust jagavatele organisatsioonidele ja haldusorganitele.

3.5. Otsepostituste ja muude teadete saatmisel

Astro Clima OÜ või Astro Clima koostööpartner töötleb Kliendi kontaktisiku või füüsilisest isikust kliendi tööalaseid e-posti aadresse või telefoninumbrit kliendilepinguga, ostetud toodete või teenustega seotud teadete edastamiseks, turunduse eesmärkidel, aruannete ja arvete väljastamiseks kliendile ja kolmandatele isikutele.

3.6. Seoses kodulehe külastamisega

Kodulehte külastades võib Astro Clima koguda teavet külastaja seadme kohta. Näiteks võib Astro Clima saada teavet kodulehe külastuste kohta, kaasa arvatud külastaja IP-aadress, kodulehel viibimise aeg ja kestus, klikkide arv, jms.

3.7. Muu teave seoses Astro Clima OÜ-ga suhtlemisel

Astro Clima OÜ võib töödelda isikuandmeid ja muud teavet, mida kodulehe külastaja, klient või muu isik Astro Clima-le on esitanud, kasutades kodulehte või Astro Clima-ga suheldes.

3.8. Lisaks eeltoodule

Astro Clima OÜ võib avaldada isikuandmeid, kui Astro Clima-l on avaldamiseks kohustatud kehtivatest õigusaktidest või lepingutest tulenevalt, Astro Clima või kolmanda isiku õiguste või huvide kaitsmiseks (kaasa arvatud andmete esitamine kolmandatele isikutele võlgade väljanõudmiseks) või Astro Clima või kolmanda isiku vastu suunatud nõude vaidlustamiseks.

Füüsilisest isikust klient või veebilehe külastaja (õigustatud isik) võib isikuandmete töötlemise nõusoleku igal ajal täielikult või osaliselt tühistada. Õigustatud isik võib kasutada oma õigust isikuandmete juurdepääsule, parandamisele, tühistamisele ja vaidlustamisele.

Astro Clima OÜ töötleb andmeid Eestis, kuid teatud juhtudel võib osutuda vajalikus andmeid edastada teistesse riikidesse. Seda eelkõige seoses kliendilepingu ja ostetud toodete ja teenustega seoses.

Astro Clima OÜ rakendab andmete töötlemisel andmekaitse ning andmete turvalisuse põhimõtteid ning meetmeid. Astro Clima tagab, et andmetele on ligipääs vaid selleks õigustatud isikutel.

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Astro clima OÜ poolt kogutavad isikuandmed on kasutatavad eranditult käesolevas Privaatsuspoliitikas näidatud eesmärkidel.

4. Küpsised

Küpsised on teave, mille veebiserver saadab veebilehitsejasse ning mille veebilehitseja salvestab. See teave on saadetav veebiserverisse iga kord, kui veebilehitseja palub avada serveris oleva veebilehe. See võimaldab veebiserveril tunda ära ja jälgida veebilehitsejat.

Astro clima OÜ võib kasutada oma kodulehel kolmandate osapoolte küpsiseid. Eelkõige on sellisteks küpsisteks näiteks Google Analytics. Küpsiseid kasutatakse eesmärgiga saada statistilisi andmeid kodulehe kasutamise kohta.

Kui külastaja vaatamata sellele ei nõustu küpsiste kasutamisega ja (või) soovib enda nõusolekut tühistada, tuleb sellest teavitada e-postile info@astroclima.com.

5. Isikuandmete töötlemise ohutus

Isikuandmeid töödeldakse, pidades kinni Eesti Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusest ja muudest õigusaktidega ettenähtud nõuetest. Töödeldes isikuandmeid, rakendab Astro Clima OÜ korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis kindlustavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

6. Kolmandate poolte kodulehed

Kodulehel võivad olla viited ja lingid teistele kodulehtedele. Astro Clima ei vastuta kolmandate isikute kodulehtede turvalisuse ja privaatsuspoliitikate eest. Astro Clima soovitab tungivalt tutvuda teiste kodulehtede privaatsuspoliitikatega.

7. Privaatsuspoliitika muudatused

Astro Clima OÜ võib igal ajal uuendada või muuta Privaatsuspoliitikat. Astro Clima muudab Privaatsuspoliitikat vastavalt vajadusele, et see oleks kooskõlas õiguslike, tehniliste või ettevõtet puudutavate muudatustega.

Uuendatud või muudetud Privaatsuspoliitika jõustub alates selle väljakuulutamisest Astro Clima OÜ kodulehel.

Kodulehe külastaja või Klient kontrollib Astro Clima OÜ kodulehte ja veendub, et teda rahuldab kehtiv Privaatsuspoliitika.

Käesolev Privaatsuspoliitika on koostatud kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu kehtivate õigusaktidega.

Isikul on õigus esitada kaebuse, vihjeid või küsimusi isikuandmete töötlemise osas Andmekaitse Inspektsiooni e-postile info@aki.ee ja/või aadressile Väike-Ameerika 19, Tallinn, Eesti 10129.

8. Kontaktandmed

Astro Clima OÜ

Toompuiestee 21, 10137, Tallinn, Eesti

tel. (+372) 6 444 007

e-post info@astroclima.com

koduleht www.astroclima.com

Registrikood 12959400

KMKR nr. EE102078642